Make your own free website on Tripod.com
tapak_khemah_honsyu.JPG (172168 bytes)
Tapak perkhemahan ....Appi Shai Center Morioka, Utara Honsyu